Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
02.12.2022 •
 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  z siedzibą przy ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa  Śląska;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail 
  rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora.
 3. celem przetwarzania danych realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w związku z:
- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 
 1. dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.;
 6. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter