Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
11.02.2019 •
Iwona Szachniewicz •

 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących wstanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb –poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych –schronienia do 3miesięcy.

Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art.170 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się winnej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Zgodnie z art.47 Ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

 

 

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie formułuje zadania dla instytucji samorządowych i państwowych w celu zwalczania i zapobiegania zjawisku przemocy, co jeszcze do niedawna było problemem marginalizowanym. Nadrzędnym, wspólnym celem działań instytucji jest zmniejszenie rozmiarów przemocy, pomoc i wsparcie osób uwikłanych w ten proces.

Podstawowe kryteria, na podstawie których rozpoznaje się przemoc w rodzinie to: intencjonalność, dysproporcja sił, naruszanie godności i praw, powodowanie cierpienia i szkód. Przemoc w rodzinie może mieć postać:

- przemocy fizycznej np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,

- przemocy psychicznej np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.,

- przemocy seksualnej np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

- przemocy ekonomicznej np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny (zaniedbanie).

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej funkcjonuje

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod adresem

OIK Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska    

tel. 71/396-89-62

w ramach, którego można otrzymać pomoc socjalną oraz psychologiczną, a także osoby są kierowane do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Jednocześnie informuję, że od 01.01.2020 r. ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy, na terenie Powiatu Średzkiego przestało funkcjonować wyznaczone przy OIK miejsce noclegowe przy ul. Kilińskiego 30B.

 

Celem zapewnienia mieszkańcom Powiatu Średzkiego, wymagającym pomocy w zakresie specjalistycznej usługi między innymi psychologiczno-terapeutycznej oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego oraz zapewnienia schronienia, tut. Centrum zawarło stosowne porozumienia tj.:

 

- z Powiatem Oławskim, który przyjął wykonanie zadanie pozostawania w gotowości oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Średzkiego będących w stanie kryzysu:

a) pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa socjalnego i prawnego,

b) w sytuacjach uzasadnionych czasowego schronienia do 3 miesięcy,

w ramach działającego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie,

POIK

ul. Zamkowa 17, 55-200 Oława  

tel. 512 12 50 50 - w godzinach 8.00-22.00 dyżur telefoniczny

e-mail: interwencja@pcpr-olawa.pl

      

 

- z Powiatem Lubańskim, który przyjął wykonanie zadania polegającego na pozostawaniu           w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu Powiatu Średzkiego, całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego,

w ramach działającego Ośrodka Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

ul. Hetmańska 34, 59-814 Leśna

tel. 75/784-56-88

 

W świetle powyższych informacji, informuję, że w treści porozumień istnieją zapisy, iż w przypadku brak miejsc w Ośrodkach, przedmiotowe Powiaty nie ponoszą odpowiedzialności za bark możliwości udzielania wsparcia.    

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie Powiatu Średzkiego udzielana jest w:

 

 

 

1.     Miękinia

Urząd Gminy Miękinia

ul. Kościuszki 18 a

 

2.     Miękinia

Urząd Gminy Miękinia

ul. Kościuszki 18 a

 

3.     Malczyce

Urząd Gminu Malczyce

ul. Traugutta 15

4.     Miękinia

Urząd Gminy Miękinia

ul. Kościuszki 18 a

 

5.     Kostomłoty

Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2

 

6.     Udanin

Urząd Udanin

lokal nr 86B

 

7.     Środa Śląska

Starostwo Powiatowe

ul. Wrocławka 2

 

 

 

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej;

od 01.01.2019 r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zapisy na porady;

przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady prawne odbywa się WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę 71/396-89-53.

Forma świadczenia pomocy na odległość;

Co do zasady porady udzielane są w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pomocą telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem. 

 

Reaguj, nie pozwalaj na krzywdzenie siebie i bliskich, nie bądź obojętnym, nie tylko bicie boli…

 

 

 

Gdzie szukać pomocy;

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Udzielna pomoc to porady prawne, socjalne oraz pomoc psychologiczna w zależności od indywidualnych potrzeb. Ważnym elementem jest wszechstronna diagnoza sytuacji klienta, tak by mógł on otrzymać najbardziej adekwatną do swoich oczekiwań pomoc.

Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają porad nie tylko przez telefon oraz w czasie spotkań indywidualnych, lecz także poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in. w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, instytucji czy urzędu.

 

      Kryzysowy Telefon Zaufania codziennie od 14.00 do 22.00, numer jest bezpłatny 

Kryzysowy Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych.

Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

 

 

   Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne

 

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Uzależnienie, rozumiane jako poważne i niebezpieczne zaburzenie zdrowia jednostki, może pojawić się w obszarze wielu zachowań, które należą do normalnego, a nawet podstawowego dla życia sposobu postępowania.

 

 

 

 

       Pomarańczowa Linia

To program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką.

 

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 801 14 00 68, pomoc@pomaranczowalinia.pl

 

 

 Dziecięcy Telefon Zaufania

                                                  Rzecznika Praw Dziecka

Bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 

Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w którym dyżurują psychologowie. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

 • Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
 • Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
 • E-mail: porady@liniawsparcia.pl
 • Stronę www.liniawsparcia.pl
 • Czat

 
 
 • Aktywny Powiat
 • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
 • Kalendarium
 • Galeria zdjęć
 • Praca
 • ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Newsletter