Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
20.10.2022 •
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących wstanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb
–poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych
–schronienia do 3 miesięcy.

Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia,na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się winnej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie formułuje zadania dla instytucji samorządowych i państwowych w celu zwalczania i zapobiegania zjawisku przemocy, co jeszcze do niedawna było problemem marginalizowanym. Nadrzędnym, wspólnym celem działań instytucji jest zmniejszenie rozmiarów przemocy, pomoc i wsparcie osób uwikłanych w ten proces.

Podstawowe kryteria, na podstawie których rozpoznaje się przemoc w rodzinie to: intencjonalność, dysproporcja sił, naruszanie godności i praw, powodowanie cierpienia i szkód. Przemoc w rodzinie może mieć postać:

- przemocy fizycznej np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,

- przemocy psychicznej np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.,

- przemocy seksualnej np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

- przemocy ekonomicznej np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny (zaniedbanie).

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej funkcjonuje

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod adresem:

OIK Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska    

tel. 71/396-89-62

w ramach, którego można otrzymać pomoc socjalną oraz psychologiczną, a także osoby są kierowane do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie informuję, że od 01.01.2020 r. ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy, na terenie Powiatu Średzkiego przestało funkcjonować wyznaczone przy OIK miejsce noclegowe przy ul. Kilińskiego 30B.

 

Celem zapewnienia mieszkańcom Powiatu Średzkiego, wymagającym pomocy w zakresie specialistycznej usługi między innymi psychologiczno - terapeutycznej ora w zależności od potrzeb - poradnictwa prawnego i socialnego oraz zapewnienia schronienia, tut. Centrum zawartło stosowne porozumienie tj.:

 

- z Powiatem Oławskim, który przyjął wykonanie zadanie pozostawania w gotowości oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Średzkiego będących w stanie kryzysu:

a) pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa socjalnego i prawnego,

b) w sytuacjach uzasadnionych czasowego schronienia do 3 miesięcy,

w ramach działającego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie,

POIK

ul. Zamkowa 17, 55-200 Oława  

tel. 512 12 50 50 - w godzinach 8.00-22.00 dyżur telefoniczny

e-mail: interwencja@pcpr-olawa.pl

- z Powiatem Lubańskim, który przyjął wykonanie zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu Powiatu Średzkiego, całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego,

w ramach działającego Ośrodka Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Pobiedna,
ul. Hetmańska 34, 59-814 Leśna

tel. 75/784-56-88

W świetle powyższych informacji, informuję, że w treści porozumień istnieją zapisy, iż w przypadku brak miejsc w Ośrodkach, przedmiotowe Powiaty nie ponoszą odpowiedzialności za bark możliwości udzielania wsparcia.    

 


  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter