Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
19.06.2015 •
Paulina Mielczarek •
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
O niepełnosprawności orzeka:
 • Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 • Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.
 
Powiatowy Zespół orzeka  do celów pozarentowych, takich jak :
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz        pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.
 
ORZECZENIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA - ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszona sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania 2 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej  choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższających wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka;
2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);
3. Dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu dziecka, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia);
 
ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WYMAGANE DOKUMENTY
W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po  16 roku życia wymagane jest:
1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną;
2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza   leczącego (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);
3. Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych  z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia), kartoteki oraz inne posiadane
  
LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 16 ROKU ŻYCIA
WYMAGANE DOKUMENTY
W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wymagane jest:
1. Złożenie pisemnego wniosku przez przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie „legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia” 
2. Dołączenie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał i kserokopia w celu uwierzytelnienia).

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
WYMAGANE DOKUMENTY
W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej przez osobę powyżej  16 roku życia wymagane jest:
1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
2. Dołączenie ważnego orzeczenia (oryginału i kserokopia w celu uwierzytelnienia);
 • Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub,
 • KIZ-u o grupie inwalidzkiej lub,
 • o stopniu niepełnosprawności lub,
 • wyroku sądu lub,
 • grupy inwalidzkiej wydanego przez inne organy przed  01.01.1998 r.
3. Dołączenie 1-go aktualnego zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm;
4. Wpis symbolu przyczyny niepełnosprawności w „legitymacji osoby niepełnosprawnej” uzyskuje się na pisemny wniosek (na obowiązującym druku).
 
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter