Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
07.01.2013 •
Joanna Strembicka •
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2021r. poz. 573 ze zm.)
 
 
O dofinansowanie może ubiegać się:
 
Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
-50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 
Wymagane dokumenty:
-kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
-wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
-fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
-kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
-postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
 
Wniosek do pobrania w menu przedmiotowym "Wnioski do pobrania"
 
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter