Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
07.01.2013 •
Joanna Strembicka •
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2021r. poz. 573 ze zm.)
 
 
O dofinansowanie może się ubiegać:
 
 Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
-50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  
 
Wymagane dokumenty:
1. dla osób niepełnosprawnych:
-kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
-kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
-wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
-aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji
-postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej
-kosztorys/faktura
 
Wniosek do pobrania w menu przedmiotowym "Wnioski do pobrania"
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter