Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
29.03.2015 •
admin •

Rodzina zastępcza decyduje się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.


Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

1. Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.
 • niezawodowa – którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).
 • zawodowa – którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący osobami spokrewnionymi z dzieckiem (zupełnie obce), które dzielą się na:
 1. specjalistyczne – w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,
 2. pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.

2. Rodzinny dom dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może zostać powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • nie są ograniczone w czynnościach prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter