Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
20.04.2017 •
Paulina Mielczarek •
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej przekazuje w załączeniu materiały informacyjne otrzymane z PFRON dotyczące realizacji programu Aktywny samorząd w 2017 r. 

Załączniki

23.02.2017 •
Paulina Mielczarek •
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
 
Moduł I:
·        Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
·        Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
·        Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
·        Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
·        Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
·        Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
·        Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
·        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
·        w szkole policealnej,
·        w kolegium,
·        w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
 
Terminy przyjmowania wniosków
1.      Modułu I – od dnia 6 marca do dnia 30 sierpnia 2017 r.
2.      Modułu II:
·        Od dnia 6 marca do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
·        Od dnia 1 września do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
 
STUDENCI
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1.      posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.      pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1.      posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2.      aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 
Wysokość dofinansowania
W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1.      dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2.      dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,
3.      opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1.      700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
2.      500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3.      300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4.      300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
1.      do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
2.      do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3.      do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4.      do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 
Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1.      ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
2.      jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
 
Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1.      każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
a.      „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b.      „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
       z uwzględnieniem pkt 2,
2.      Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, 
3.      decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4.      wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
5.      Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
6.       na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) - zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma wówczas zastosowania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 
Dodatkowo, przypominamy:
·        dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
·        decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
·        kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
·        decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu. 
25.02.2016 •
Paulina Mielczarek •

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
 • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. dla Modułu I – od 1 marca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.
 2. dla Modułu II:

·         od 14 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),

·         od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Studenci – moduł II

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

 1.  roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, 
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.


19.06.2015 •
Paulina Mielczarek •
1.        Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a)        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
     Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b)       Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
     Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c)        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
     Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
     Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
na III poziomie jakości,
     Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d)       Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2)   Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
2.    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A - w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
a)    dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
b)    dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł,
2) Obszaru B - w Zadaniu nr 2:
a)    dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
b)    dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
3) Obszaru C:
a)        w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
b)       w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
        w zakresie ręki – 9.000 zł,
        przedramienia – 20.000 zł,
        ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
        na poziomie podudzia – 14.000 zł,
        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
        uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c)    w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d)       w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną.
3.    W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów,
z uwzględnieniem ust. 9-13, a także ust. 14 pkt 2 lit. a.
 
14.05.2015 •
Mariusz Wilański •
W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module II został wydłużony i obecnie upływa w dniu 10 października 2015r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.
 
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2, pok. 212 w następujących terminach:
 
 • Modułu I – od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II: od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
 • Modułu II: od dnia 1 września 2015 r. do dnia 10 października 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
04.07.2014 •
Agnieszka Ziemichód •
W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej w następujących terminach
 
Moduł I
03.03.2014 r.- 30.08.2014 r.
Moduł II
- wnioski dotyczące I półrocza 2014 r.
03.03.2014 r. - 30.03.2014 r.
- wnioski dotyczące II półrocza 2014 r.
01.08.2014 r. - 30.09.2014 r.
28.02.2014 •
Agnieszka Ziemichód •
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej na mocy porozumienia Powiatu Średzkiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował w 2014 r. pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
 
 
 
CELE PROGRAMU 
CEL GŁÓWNY- wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
Moduł I
Obszar B
Przygotowanie do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych
Moduł I
Obszary A, C
Umożliwienie aktywizacji poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie
Moduł I
Obszar D
Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji
Moduł II
 
W ramach programu w 2014 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:

Moduł I
1. Obszar A:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 15%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o         niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.
b. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów 1.500 zł, dla pozostałych kosztów 600 zł; udział własny wnioskodawcy 25%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.
2. Obszar B:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności 10.000 zł; dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych osób 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
b. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla pozostałych osób 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
3. Obszar C:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty maksymalnie do 20.000 zł po opinii eksperta; udział własny wnioskodawcy 10%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
b. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł; udział własny wnioskodawcy nie wymagany).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki 9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł, na poziomie podudzia 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty po rekomendacji eksperta; udział własny wnioskodawcy 10%).
Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.
d. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy 10%).
Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.
W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu osoby na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z osobą niepełnosprawną - nie więcej niż 200 zł.
4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub innego kosztu zapewnienia opieki nad dzieckiem (maksymalna kwota dofinansowania 200 zł/miesiąc, nie więcej niż 2.400 zł/rok; udział własny wnioskodawcy 15%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego półrocza 2013 r. wynosi:
- dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.
- dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
- dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. wydatki dotyczące: zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej) – nie mniej niż 1.000 zł.
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł., w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:
 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
 • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:
 • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
 • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1. w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora,
2. w module II - przerwa w nauce.
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1. Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej w następujących terminach
Moduł I
03.03.2014 r.- 30.09.2014 r.
Moduł II
- wnioski dotyczące I półrocza 2014 r.
03.03.2014 r. - 30.03.2014 r.
- wnioski dotyczące II półrocza 2014 r.
01.08.2014 r. - 30.09.2014 r.
 
 
Wnioski są dostępne w zakładce "Wnioski do pobrania"
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl.
1 2
 • Aktywny Powiat
 • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
 • Kalendarium
 • Galeria zdjęć
 • Praca

Newsletter