Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Aktualności
03.10.2019 • Iwona Szachniewicz
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego realizuje Projekt „Nowa Perspektywa ” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36K i 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego do 11.2020 r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. 

Cele główny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizacje następujących działań:

- określenie indywidualnej ścieżki reintegracji

- moduł społeczny: wsparcie psychologiczne oraz warsztaty prowadzące do nabycia/podniesienia miękkich kompetencji społecznych

- moduł zawodowy: kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 

Planowane efekty rezultatu w wyniku realizacji projektu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 (11K/7M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 15 (9K/6M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 (8K/6M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 12 (8K/4M)

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 25 %  (dla niepełnosprawnych 12%)

-wskaźnik efektywności społecznej – 34% (dla niepełnosprawnych – 34 %)

 

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

a)      Zadanie 1Indywidualna diagnoza UP z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego UP (4 godziny/osoba) – Indywidualna ścieżka reintegracji przyjęta w projekcie to zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Badane są predyspozycje psychofizyczne , społeczne i zawodowe, by właściwie zaplanować działania w projekcie dla UP.

b)     Zadanie 2 Blok miękkich kompetencji społecznych – celem zadania jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i integracja społeczno – zawodowa dzięki zmianie osobowości, mentalności poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia umiejętności kompetencji społecznych u 60 UP

·         Indywidualne spotkania z psychologiem

·         Grupowy trening interpersonalny

c)      Zadanie 3 Blok miękkich kompetencji zawodowych – celem zadania jest poprawa umiejętności funkcjonowania na rynku pracy u UP, podniesienie kompetencji interpersonalnych w miejscu pracy, zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i poruszania się po nim oraz nabycie umiejętności autoprezentacji i dbania o odpowiedni wizerunek

·         Warsztat samopoznania i zawodowych kompetencji interpersonalnych (8 godzin/grupa: 5 grup 12 osobowych)

·         Rynek pracy i warsztat edukacyjny (8 godzin/grupa; 5 grup 12 osobowych)

·         Autoprezentacja  (8 godzin/grupa; 5 grup 12 osobowych)

d)     Zadanie 4 - Szkolenia zawodowe (120 godzin/ grupa; 5 grupy 12 osobowe) – celem szkolenia jest poprawa zdolności UP do podjęcia zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 18 UP i kompetencji zawodowych przez pozostałych UP. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy  

e)      Zadanie 5 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (6 godzin/osoba) – celem jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia zgodnego z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami/kompetencjami.

f)       Zadanie 6 – Staże zawodowe – celem jest nabywanie przez UP umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice, mające za zadanie przygotować UP do podjęcia zatrudnienia.

 

 Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,78/h brutto)
•    stypendium stażowe (1017,40 zł brutto/ miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

« powrót

Załączniki

Copyright © 2010